Neznáte své přihlašovací údaje?
Přihlašovací jméno

Heslo:

 Přihlásit 

Stanovy sdružení ambulantních dermatovenerologů ČR

Článek 1: Základní ustanovení

 1. Sdružení ambulantních dermatovenerologů ČR (dále SAD) je dobrovolné sdružení dermatovenerologů pracujících v nestátních ambulantních zařízeních.
 2. SAD je odborné zájmové lékařské, politicky nezávislé sdružení.
 3. SAD se zakládá proto, že značná část dermatovenerologické péče je poskytována v nestátních ambulantních zařízeních. Do budoucna význam této služby poroste, a proto je třeba zajistit pro ni specifické podmínky.
 4. Sídlo SAD je na adrese:
  J. Palacha 1461
  530 02 Pardubice
  V naléhavé, nenadálé situaci může změnu adresy odhlasovat koordinační výbor SAD.
Článek 2: Úkoly SAD a programové cíle
 1. Cílem SAD je podporovat a koordinovat rozvoj péče v nestátních dermatovenerologických ambulantních zařízeních.
 2. Hájit zájmy dermatovenerologických pacientů.
 3. Hájit zájmy lékařů a středního zdravotnického personálu v nestátních ambulantních zařízeních, a to po stránce právní, ekonomické a odborné. Toto se uskutečňuje ve spolupráci se všemi podobně orientovanými institucemi (Výborem ČDS JEP, ČLK, SAS).
Článek 3: Členství v SAD
 1. Členem SAD se může stát každý dermatovenerolog pracující v nestátním ambulantním zařízení.
 2. Každý člen má právo být volen do funkcí koordinačního výboru, být členem pracovních týmů a být informován o pracovních a provozních akcích SAD.
 3. Každý člen je povinen zachovávat stanovy a podílet se na činnosti sdružení.
 4. Členství v SAD zaniká
  1. úmrtím člena
  2. písemným prohlášením o vystoupení
Článek 4: Sjezd SAD
 1. Nejvyšším orgánem SAD sjezd, který stanoví hlavní zásady činnosti SAD. Schvaluje zprávu koordinačního výboru o činnosti od posledního sjezdu, usnáší se na zásadních opatřeních. Volí předsedu a členy koordinačního výboru, náhradníky a členy revizní komise a jmenuje zástupce pro účast v dohodovacím řízení. Usnáší se na změnách stanov, případně na zrušení SAD. Sjezd se koná nejméně jednou ročně a svolává je koordinační výbor SAD.
 2. Není-li stanoveno jinak, rozhoduje sjezd SAD prostou většinou hlasů přítomných členů.
Článek 5: Koordinační výbor
 1. SAD je řízen koordinačním výborem, který má lichý počet nejméně však 5 členů a tito členové jsou voleni sjezdem na 3 roky. Koordinační výbor přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. Hlasování může proběhnout na schůzi koordinačního výboru, případně může být organizováno i písemnou nebo e-mailovou formou. Za jeho správné provedení je odpovědný předseda nebo jím pověřený člen koordinačního výboru.
 2. Koordinační výbor řídí činnost SAD v období mezi sjezdy.
 3. Koordinační výbor přijímá členy, schvaluje zřizování poboček SAD a řeší případné spory, vzniklé v rámci sdružení.
 4. Koordinační výbor volí výkonného místopředsedu SAD a pokladníka SAD.
Článek 6: Předseda SAD
 1. Předseda SAD je statutárním zástupcem SAD. Zastupuje SAD navenek a je jeho mluvčím.
 2. Předseda SAD jedná a podepisuje se jménem SAD. Je volen sjezdem SAD. Předseda plní závěry sjezdu SAD a rozhodnutí koordinačního výboru, jimž je také za svou činnost odpovědný.
 3. V jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění či v nemoci jej zastupuje výkonný místopředseda SAD nebo jiný jím pověřený člen koordinačního výboru.
 4. Předsedu odvolává sjezd SAD.
Článek 7: Hmotná základna
 1. Hmotnou základnu tvoří příjmy z vlastní činnosti a dary.
 2. Způsob využití hmotných prostředků určuje sjezd SAD, v období mezi sjezdy SAD spravuje hmotnou základnu koordinační výbor.
 3. Dohled nad hospodařením SAD vykonávají 2 členové revizní komise zvolení sjezdem SAD, jemuž dávají zprávu o výsledcích hospodaření.
Článek 8: Zrušení SAD
 1. SAD bude zrušeno, rozhodne-li o tom 3/5 většina účastníků sjezdu SAD.
 2. O majetku SAD rozhodne v tomto případě sjezd SAD.

MUDr. Zajíc Petr MBA (10.9.2007)